Statut

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Hodowców Koni Sztumskich (dalej zwane Związkiem) jest dobrowolną i
samorządną organizacją społeczno-zawodową.
2. Celem działania Związku jest reprezentowanie potrzeb, obrona praw i interesów
hodowców koni sztumskich oraz promocja koni typu sztumskiego.
3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym działającym na podstawie przepisów
ustawy z dn. 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
(Dz.U. nr 32 poz 217 z 1982 roku z późniejszymi zmianami.)

§ 2

1. Obszarem działania Związku jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Związek może
prowadzić działalność na terenie krajów Unii Europejskiej.
2. Siedzibą Związku jest miasto Malbork przy Pomorskim Związku Hodowców Koni.

§ 3
1. Związek posiada osobowość prawną .
2. Związek może być członkiem po przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku
Hodowców Koni w Warszawie, dalej zwanym PZHK.
§ 4

Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Związek Hodowców Koni Sztumskich i
logo Związku w środku oraz pieczątki podłużnej z tą samą treścią, numerem NIP, numerem
Regon i pełnym adresem.

§ 5

1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy
zgodnie ze statutem tych organizacji.
2. Związek może być członkiem innych podmiotów krajowych i zagranicznych.
3. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1 i 2 podejmuje Zarząd Związku.

Rozdział II.
Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji.
§ 6.

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb, obrona praw i interesów hodowców koni
sztumskich, a w szczególności:
1. Zrzeszanie hodowców i sympatyków koni sztumskich oraz ewentualne organizowanie
regionalnych oddziałów Związku.
2. Doskonalenie hodowli i chowu koni sztumskich zgodnie z przyjętym programem
hodowlanym obowiązującym dla polskiego konia zimnokrwistego w typie sztumskim.
3. Udzielanie pomocy członkom Związku w zakresie organizacji chowu, hodowli,
użytkowania oraz promocji wyhodowanego materiału.
4. Reprezentowanie interesów hodowców koni sztumskich i ich obrona w kontaktach z
organizacjami administracji państwowej i samorządowej.
5. Fachowe szkolenie hodowców i użytkowników koni sztumskich.

§ 7
Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. Popularyzację i upowszechnianie wiedzy o koniach sztumskich, jej zaletach i sposobach
użytkowania.
2. Wprowadzanie prawidłowych metod hodowlanych zgodnych z założeniami programu
hodowlanego obowiązującego dla polskiego konia zimnokrwistego w typie sztumskim.
3. Współpracę z Zarządem PZHK, Zarządami Wojewódzkich i Okręgowych Związków
Hodowców Koni, pokrewnymi związkami rasowymi z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i
krajów UE, a także spoza krajów UE oraz placówkami i instytucjami naukowymi.
4. Współpracę z organizacjami jeździeckimi.
5. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
wspierającymi hodowlę, chów i użytkowanie koni sztumskich.
6. Udzielanie porad i pomocy fachowej hodowcom i użytkownikom przez organizowanie
kursów, szkoleń, pokazów, dyskusji, sympozjów seminariów, (konferencji naukowych),
wyjazdów specjalistycznych, popularyzację książek, artykułów i publikacji dotyczących
koni sztumskich.
7. Organizowanie imprez hodowlanych związanych z promocją hodowli i użytkowania koni
sztumskich.
8. Współpracę z placówkami naukowymi i podmiotami prowadzącymi doświadczenia
zootechniczne.
9. Współpracę z organami inspekcji weterynaryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu chorób
koni.
10. Prowadzenie innych, zgodnych z prawem działań służących realizacji celów statutowych.
11. Występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych
Hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli koni sztumskich.

§ 8

1. Dla obsługi administracyjno-biurowej Zarząd Związku może powołać biuro Związku
określając zakres jego działalności.
2. Na czele biura Związku stoi kierownik powoływany przez Zarząd Związku.
3. W przypadku nie powołania biura obsługę administracyjno-biurową sprawować będą
członkowie Zarządu Związku.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zajmujące się praktycznie hodowlą i
użytkowaniem koni sztumskich albo związane z nią zawodowo, lub społecznie, w tym
cudzoziemcy także zamieszkujący poza terytorium Polski posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które działają w Związku za
pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
4. Członkiem honorowym Związku może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, lub osoba
prawna szczególnie zasłużona dla hodowli koni sztumskich, lub w działalności Związku.
5. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd Związku.
Członek zwyczajny jest przyjmowany na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, a
członek wspierający na pisemny wniosek zainteresowanego.
6. Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Związku.
7. Członek honorowy nie ponosi ustalonych świadczeń na rzecz Związku.

§ 10

Członkostwo w Związku wygasa:
1. W razie śmierci osoby fizycznej, bądź ustania osoby prawnej.
2. Na podstawie wykluczenia uchwałą Zarządu Związku w razie nie przestrzegania przez
członka postanowień statutu, regulaminów, uchwał i instrukcji władz Związku, lub
działania na szkodę Związku, albo nie płacenia składek członkowskich określonych przez
Zarząd Związku przez okres 2 lat pomimo pisemnego upomnienia, oraz innych czynów
godzących w dobre imię Związku lub hodowców
3. W przypadku ubezwłasnowolnienia członka, lub pozbawienia praw publicznych.
4. W przypadku rezygnacji członka złożonej w formie pisemnej do Zarządu Związku po
upływie jednego miesiąca od daty wpływu.

§ 11

Od uchwały o wykluczeniu członka zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. W takiej sytuacji Zarząd
podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka w jego prawach do chwili rozstrzygnięcia
odwołania.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Udziału we wszelkiej działalności zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa.
2. Głosu stanowiącego na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
3. Czynnego i biernego prawa wyborczego
4. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku.
5. Używania odznaki organizacyjnej.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
1. Udziału we wszelkiej działalności zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa.
2. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku.
3. Używania odznaki organizacyjnej.

§ 13
Członkowie Związku mają obowiązek:
1. Współdziałać w zakresie osiągania celów statutowych Związku.
2. Wpłacać ustalone składki ( z zastrzeżeniem postanowień §9 punkt 7).
3. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.
4. Aktywnie uczestniczyć w pracach Związku, imprezach i spotkaniach.
Rozdział IV.
Władze Związku.

§ 14

Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Władze Związku podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, lub tajnym zwykłą
większością głosów z zastrzeżeniem postanowień §32 i §33
2. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne, chyba że Walne Zebranie Członków
podejmie uchwałę o głosowaniu jawnym.
3. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
§ 16

W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu za i przeciw decyduje odpowiednio głos
Przewodniczącego Zebrania.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na 2 lata. O terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 21 dni
przed Walnym Zebraniem listami poleconymi. Zawiadomienie może być dokonane drogą
elektroniczną, jeżeli członek posiada urządzenia do odbioru takiej poczty.
3. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym udział biorą członkowie
zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni
goście.

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
- z własnej inicjatywy
- na wniosek Komisji Rewizyjnej
- na pisemny wniosek 1/3 członków Związku
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w terminie do 3 miesięcy od
daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w p-cie 2 Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie 1 miesiąca.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem uchwał
podejmowanych w sprawach wymagających kwalifikowanej większości głosów.
2. W razie braku kworum określonego w p-cie 1 Walne Zebranie Członków może odbyć się
w tym samym dniu pół godziny później w drugim terminie i może podejmować uchwały
bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków do głosowania. Informacja o
takiej możliwości musi być zamieszczona w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu
Członków.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Związku.
2. Wybór Prezesa (w oddzielnym głosowaniu), wybór 6 członków Zarządu i 2 zastępców
3. Wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby) oraz 2 zastępców
4. Przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdań
Komisji Rewizyjnej.
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
7. Uchwalanie zmian w statucie Związku.
8. Ustalanie kwoty, do jakiej Zarząd może zaciągać zobowiązania majątkowe.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku.
§ 21

1. Związek jest reprezentowany oraz kierowany przez Zarząd składający się z 7 członków, w
tym Prezesa, wybranych spośród członków zwyczajnych przez Walne Zebranie Członków
na okres 4 lat. Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. We władzach Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej „PZHK”,
Związek Hodowców Koni Sztumskich będzie reprezentowany przez Prezesa (także jako
delegat na Walny Zjazd PZHK), a w przypadku jego nieobecności przez wiceprezesa po
przyjęciu w poczet członków PZHK.
§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku i reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
4. Określanie szczegółowych zasad organizacji wewnętrznej Związku i w zależności od
potrzeb powoływanie Terenowych Kół Hodowców Koni sztumskich o zasięgu
regionalnym i uchwalanie dla nich regulaminów.
5. Powoływanie komisji specjalistycznych w celu powierzenia im określonych zadań.
6. Zgłaszanie kandydatów do komisji księgi stadnej.
7. Zgłaszanie komisji księgi stadnej propozycji zmian do programu hodowlanego
obowiązującego dla polskiego konia zimnokrwistego w typie sztumskim.
8. Organizacja wspólnie z wojewódzkimi /okręgowymi Związkami Hodowców Koni
polowych prób użytkowości dla koni sztumskich.
9. Zarządzanie majątkiem Związku i decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej.
10. Przyjmowanie i wykluczanie członków Związku.
11. Realizacja polityki hodowlanej zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Związku do organizacji krajowych i
zagranicznych wraz z wyborem reprezentanta Związku.

13. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Związku oraz
wniosków.
14. Stawianie wniosków do Walnego Zjazdu PZHK o nadanie Złotej Odznaki PZHK.
15. Wnioskowanie do Kapituły Odznaczeń o przyznanie Srebrnej Odznaki PZHK
16. Stawianie wniosków o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków
17. Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Związku.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku
i zwoływane są przez Prezesa lub w jego zastępstwie przez wiceprezesa.
2. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu 4
członków Zarządu, w tym Prezesa, lub wiceprezesa.
§ 24

1. Do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Związku wymagany jest udział 2 osób, Prezesa i pełnomocnika Zarządu, lub
wiceprezesa i pełnomocnika Zarządu, albo Prezesa i wiceprezesa.
2. Ustanawianie i odwoływanie pełnomocnika następuje uchwałą Zarządu.

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku wybieranym przez Walne
Zebranie Członków na okres 4 lat.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 26
1. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Związku ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych i żądanie
złożenia wyjaśnień
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Związku.
4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołania nadzwyczajnego. Walnego Zebrania Członków
5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie dokonania tej czynności przez
Zarząd w terminie określonym postanowieniami §18 ust. 2.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 27

Członek Zarządu, lub członek Komisji Rewizyjnej traci mandat w przypadku wykluczenia
jako członka ze Związku opisanego w postanowieniach §10 ust 2 statutu.

§ 28

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej w
trakcie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo do dokooptowania nowych
członków spośród zastępców wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku w
kolejności według uzyskanej liczby głosów
2. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu pełnienie funkcji przejmuje wiceprezes na
okres do końca kadencji.
3. W przypadku ustąpienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej po dokooptowaniu
nowego członka Komisja wybiera spośród siebie nowego przewodniczącego na okres do
końca kadencji.
Rozdział V.
Majątek Związku.

§ 29

Związek może nabywać i zbywać rzeczy i prawa oraz tworzyć fundusze.
Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami
prawa.

§ 30

Źródłami finansowania Związku są:
1. Składki członkowskie
2. Opłaty dodatkowe uchwalone przez Walne Zebranie Członków.
3. Dotacje w tym dotacje z PZHK i wojewódzkich/okręgowych Związków Hodowców Koni.
4. Darowizny, spadki i zapisy przekazywane przez osoby fizyczne i prawne oraz inne
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z kraju i zagranicy.
5. Wpływy z ofiarności publicznej.
6. Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
7. Inne źródła określone przepisami szczegółowymi lub umowami.

§ 31

Dochód Związku Hodowców Koni Sztumskich przeznaczony jest w całości na działalność
statutową.

§ 32

Decyzje o nabywaniu majątku podejmuje Zarząd. Decyzje o zbywaniu majątku i zaciąganiu
zobowiązań podejmuje Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 33

Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów.

§ 34

1. Dla ważności uchwały Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Związku wymagana
jest większość 2/3 głosów przy obecności ponad połowy członków Związku
uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania się Związku likwidatorem zostaje ostatni Zarząd.

§ 35

Majątek likwidowanego Związku przeznacza się na cele hodowli koni ras zimnokrwistych.
Cele te powinna określać uchwała o rozwiązaniu Związku.
§ 36

Likwidator (ostatni Zarząd Związku) po zakończeniu postępowania likwidacyjnego
przedstawia sprawozdanie Zarządowi PZHK i po zatwierdzeniu składa wniosek do
właściwego sądu o wykreślenie Związku z rejestru.

Związek Hodowców Koni Sztumskich

  • 82-200 Malbork
    Al. Wojska Polskiego 91
    woj. pomorskie

  • tel. (55) 272-31-25
    tel.kom. 606-494-243
    e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.